Jak założyć własną działalność gospodarczą ?

Jak założyć własną działalność gospodarczą ?

Prasóweczki

Jak założyć własną firmę ? Gdy już po wielu dniach czy nie przespanych nocach zdecydowaliśmy się na założenie własnej działalności, i samemu decydować o tym, ile zarabiamy to pora dokonać dzieła jakim jest rejestracja własnej działalności gospodarczej. Przed rejestracją działalności gospodarczej należy wybrać formę prawną w jakiej chcemy prowadzić naszą działalność. Naszą działalność gospodarczą możemy prowadzić w formie jednoosobowej działalności gospodarczej bądź spółki.

Jak założyć własną działalność gospodarczą ?

 

Jednoosobową działalność gospodarczą może założyć jedna osoba, odpowiada ona całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy, opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W celu rejestracji należy w urzędzie miasta czy gminy złożyć wniosek CEIDG-1. Zalety działalności jednoosobowej to:

Brak wymaganego kapitału,
Dogodny sposób opodatkowania,
Możliwość uzyskania dotacji,
Niższe składki na ubezpieczenie społeczne.

Wadą tego rodzaju działalności jest nieograniczona odpowiedzialność przedsiębiorcy wszystkimi składnikami majątku.

W przypadku spółek może uruchomić własną firmę jako:

Spółka cywilna, która mogą założyć dwie osoby lub więcej przedsiębiorców. Spółka cywilna jest umową i nie stanowi samodzielnego podmiotu prawa. Jest regulowana przepisami kodeksu cywilnego. Każdy wspólnik odpowiada solidarnie za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Opodatkowania jest podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych. Każdy ze wspólników jest podatkowy oddzielnie. W celu założenia należy wypełnić wniosek CEIDG-1. Wspólnicy wnoszą do spółki majątkiem, który tworzy majątek spółki. Każdy zaś ze wspólników ma prawo do równego udziału w zyskach oraz w tym samym stosunku uczestniczy w stratach.
Spółka jawna, czyli spółka osobowa. Założona może zostać przez minimum dwie osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Opodatkowania są poszczególni wspólnicy spółki podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem dochodowym od osób prawnych w zależności od tego, kto jest wspólnikiem. W celu założenia spółki jawnej należy dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółka zaś powstaje w momencie wpisu do KRS. Majątek spółki stanowi wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia. Prowadzenie spraw spółki jawnej może zostać powierzone jednemu wspólnikowi lub kilku. Za prowadzenie spraw nie otrzymuje wspólnik wynagrodzenia. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w takim samym stosunku. Wspólnik ma prawo żądać wypłacenia 5 % wartości swojego udziału kapitałowego. Umowa spółki jawnej powinna zawierać nazwę i siedzibę spółki, określenie wkładów wnoszonych przez wspólników, czas trwania spółki, przedmiot działalności spółki.
Spółka partnerska, czyli spółka osobowa. Utworzona może zostać w celu wykonywania wolnego zawodu. Spółka może zostać zawiązana, aby wykonywać więcej niż tylko jedne wolny zawód. Partnerami w spółce mogą być osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu. W nazwie spółki powinno znajdować się nazwisko jednego partnera oraz dodatkowe oznaczenie: i partner, i partnerzy albo spółka partnerska. Umowa spółki partnerskiej powinna zawierać określenie wolnego zawodu, przedmiot działalności spółki, nazwisko i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, nazwę i siedzibę spółki, czas trwania, określenie wkładów. Spółkę mogą założy dwie osoby minimum. Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w wyniku wykonywania przez pozostałych partnerów wolnego zawodu. Opodatkowani są poszczególni wspólnicy spółki podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W celu rejestracji spółki należy spisać umowę w formie aktu notarialnego oraz dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Spółka komandytowa, czyli spółka osobowa. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jednej wspólnik bez ograniczenia, czyli komplementariusza. A odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest ograniczona, czyli komandytariusza. Nazwa spółki musi zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie spółka komandytowa. Umowa spółki powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Spółka powstaje w momencie dokonania wpisu. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli, ale tylko do wysokości sumy komandytowej. Spółkę reprezentują komplementariusz. Komandytariusz może prezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Spółka jest opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub podatkiem od osób prawnych. Należy pamiętać, że każdy ze wspólników opodatkowany jest osobno.
Spółka komandytowo-akcyjna, czyli spółka osobowa. Za zobowiązania spółki wobec wierzycieli odpowiada co najmniej jeden wspólnik bez ograniczenia, czyli komplementariusz. A co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Kapitał zakładowy potrzebny do założenia spółki wynosi 50 000 złotych. Spółka powinna posiadać status, który powinien mieć formę aktu notarialnego. Spółka powstaje w momencie dokonania wpisu do rejestru sądowego. Akcjonariusz Ne odpowiada za zobowiązania spółki. Spółkę reprezentują komplementariusze. Akcjonariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. Każdy komplementariusz ma prawo oraz obowiązek prowadzenia spraw spółki. W spółce można ustanowić radę nadzorczą. Jeżeli spółka ma więcej niż dwudziestu pięciu akcjonariuszy, to ustanowienie rady nadzorczej staje się obowiązkowe. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór na działalnością.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli spółka kapitałowa. Może zostać utworzona przez jedną osobę lub więcej osób. Wspólnicy spółki są zobowiązani do realizowania świadczeń określonych w umowie spółki. Nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał spółki dzieli się na udziały o równej lub nierównej wartości. Aby założyć spółkę należy posiadać 5 000 złotych. Wartość nominalna udziału wynosi nie mniej niż 50 złotych w przypadku posiada kapitału w wysokości 5 000 złotych. Od 1 stycznia 2012 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć za pomocą formularza w systemie teleinformatycznym. Spółkę można założyć za pomocą ogólnodostępnego wzorca umowy spółki oraz można ją opatrzyć podpisem elektronicznym. Spółka jest opodatkowania podatkiem od osób prawnych.
Spółka akcyjna, czyli spółka kapitałowa. Może zostać ona zawiązana przez jedną osobę lub więcej osób. Spółka nie może zostać zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka powinna zawierać statut, który musi mieć formę aktu notarialnego. Osoby podpisujące status są założycielami spółki. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w statusie nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Kapitał zakładowy, aby móc założyć spółkę musi wynosić 100 000 złotych. Dzieli się go na akcje o równej wartości. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Akcje spółki są zbywalne. Spółki kapitałowe mogą łączyć się ze sobą oraz ze spółkami osobowymi. Spółka osobowa nie może być jednak spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Spółki osobowe mogą zostać ze sobą połączone tylko przez zawiązanie spółki kapitałowej. Spółka kapitałowa oraz spółka komandytowo-akcyjna mogą się łączyć ze spółką zagraniczną.

Po wybraniu formy prowadzonej działalności gospodarczej należy wybrać formę opodatkowania naszej firmy. Należy się także zastanowić na rachunkiem bankowym, lokalem oraz marketingiem.

Założenie własnej firmy jest proste, ale co zrobić żeby nasza firma przetrwała ?

Aby nasza firma przetrwała właściciel firmy musi nastawić się na ciężką pracę. Praca w własnej działalności gospodarczej nie będzie tylko trwać 8 godzin przez 5 dni tygodniu. Właściciel czasami będzie musiał w firmie spędzić więcej czasu niż etatowy pracownik. Ale jeżeli to co robimy jest naszą pasją to raczej nie powinno być z tym problemu. Gdy połączymy pasję z pracowitością to już osiągnięcie sukcesu naszej firmy jest blisko. Nie należy też zapominać o marketingu w naszej firmie bez której żadna firmie nie istnieje. Musimy o naszej ofercie powiadomić jak najszersze grono potencjalnych klientów. Gdy nie posiadamy wiedzę z zakresu marketingu to możemy skorzystać z pomocy specjalistów którzy na co dzień zajmują się promocją różnych firm. Gdy działamy na lokalnym rynku, dobrym pomysłem jest podpatrzenie jak reklamują się nasi konkurencji. W przypadku reklamy ważne są badania skuteczności naszych kampanii reklamowych, i inwestować więcej środki w reklamy, które przynoszą nam korzyści. Należy także pamiętać o ciągłym rozwoju naszej firmy, ponieważ brak rozwoju powoduje uwstecznianie się firmy.

Skąd wziąć środki na naszą działalność gospodarczą ?

Jak w każdej firmie środki są nie zbędne, aby prowadzić skutecznie naszą firmę. Przedsiębiorca może skorzystać z kredytów, Lessingów czy dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Na rynku obecnie są kredyt dla firm, które dopiero co rozpoczynają działalność gospodarczą. Należy dodatkowo także skorzystać z możliwości faktoringu, co może dobrym wyjściem jako wsparcie dla firm, które dopiero zaczynają. W celu uzyskania oferty finansowej dla naszej działalności gospodarczej należy skorzystać ze strony internetowej WWW.kredyty-dla-firmy.pl. Dzięki tej stronie otrzymamy nie tylko dobrą ofertę, ale też profesjonalne doradztwo finansowe.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments